Dynamics 365, Power Apps og Dataverse

I foregående artikkel om Power plattformen beskrives i mer detalj hvordan Dynamics 365 henger sammen med Power Apps og Dataverse, og det øvrige økosystemet i Power Plattformen. Kort oppsummert kan vi si at en virksomhet som ønsker støtte for en eller flere av sine forretningsprosesser har noen valg: 

 • Man kan anskaffe og få tilpasset en eller flere av Microsoft Dynamics 365 «Apper» som er laget for å dekke ulike prosesser (som salg, markedsføring, kundeservice, feltservice osv.)
 • Man kan få utviklet egne «Apper» ved bruk av Power Apps 
 • Man kan lage en løsning bestående av en kombinasjon av «apper» fra Microsoft, egne og evn. andre. Det finnes en rekke tredjepart moduler og integrasjonsløsninger til den tekniske Dataverse plattformen  
Dynamics 365, Power Apps og Dataverse gir store muligheter for virksomheter som trenger moderne forretningssystemer som kan tilpasses og endres i takt med nye behov.

Vi i Skyvekraft har arbeidet med Dynamics 365 og dens forløpere som Dynamics CE / CRM 4 / 2011 / 2016 i nærmere 15 år. Vi har rådgivere / virksomhetsarkitekter med sterk prosess og domenekompetanse, og utviklere med dyp teknisk innsikt. Vi arbeider også mye med relaterte fagområder som Power BI (som svært ofte benyttes som rapporteringsløsning sammen med Dynamics 365), øvrige komponenter i Power plattformen og med Azure utvikling- og skytjenester ift. teknisk integrasjon. 

Vi har arbeidet mye med integrasjon og samspill mellom Dynamics og andre IT-løsninger som ERP / økonomisystemer, HR løsninger, CMS / publiseringsløsninger og generelle samhandlingsløsninger som SharePoint, Teams og Workplace. 

Vi har arbeidet med løsninger som håndterer flyten av informasjon gjennom ulike prosesser. Typisk er Dynamics 365 / Dataverse kilden for strukturerte data som benyttes for videre kobling til dokumentproduksjon og den videre kundedialogen helt frem til digital signering og arkivering av avtaler.

Våre rådgivere har lang erfaring med fagområder og prosesser relatert til tradisjonelle CRM områder som salg, kundeservice og markedsføring. Her har vi en styrke ved at vi ikke kun har arbeidet som IT-konsulenter, men også har lang erfaring fra operative roller innen disse fagområdene. Felt- og kundeservice er også områder vi har mye erfaring fra. 

Vi kan bistå med en rekke ulike tjenester innen Dynamics 365 / Power Apps / Dataverse, i hele spennet fra strategisk rådgivning til teknisk implementering og utvikling. 

Vi har jobbet med både små og store virksomheter, fra mindre prosjekter helt opp til å ha totalansvaret for en av Nordens største Dynamics baserte CRM løsninger. Vi kan også ta ulike roller for våre kunder: For noen arbeider vi som en utvidet del av kundens IT miljø som en rådgiver eller virksomhetsarkitekt. For andre kunder kan vi være en mer tradisjonell leverandør av IT funksjonalitet og prosjekter, enten på timeoppdrag eller fastpris.  

Implementering av Dynamics løsninger

Skyvekraft kan bistå med implementering av løsninger basert på Dynamics 365, Power Apps og Dataverse. Vi dekker hele spennet av utviklingstjenester knyttet til plattformen, fra kunnskap om sentrale Microsoft Apper, forretnings- og prosessforståelse, konfigurering og tilpassing, integrasjon mot tredje part og utvikling av plugins.

Siden Skyvekraft selv utvikler kommersiell programvare rettet mot Dynamics 365 / Dataverse plattformen har vi ikke bare sterk teknisk utviklerkompetanse, vi har etablerte metoder, verktøy og prosesser for god forvaltning og utrulling av kode og funksjonalitet.

Eksempler på tjenester:  

 • Datamodellering (tabeller, felter, relasjoner)
 • Sikkerhet og tilgang
 • Automatisering (Workflows, Power Automate, Logic Apps)
 • Tilpasninger av brukergrensesnitt og utvikling av komponenter
 • Visninger, Rapporter, Dashboards (inkludert Power BI).
 • Hvordan utnytte Azure sammen med Dynamics 365
 • Strategier for utvikling og forvaltning
 • Verktøy og metoder for import og eksport av data
 • Apps, solutions og AppSource-økosystemet
 • Domenekunnskap om Sales, Marketing og Customer Service applikasjonene i Dynamics 365
 • «Beste praksis» knyttet til dataarkitektur og programmatisk tilgang til data i Dynamics 365
 • Skymigrering – fra on-premise til skyen

Kartlegging av forretningsbehov og løsningsalternativer

Vi kan tilrettelegge og gjennomføre workshops med ulike interessentgrupper som ledelse, fagansvarlige og brukerrepresentanter. Vi kan bistå med å analysere forretningsbehovene, finne og anbefale løsningsalternativer og utvikle planer og budsjett for senere prosjektgjennomføring.

Organisering og livssyklus håndtering

På mange måter innebærer skybasert forretningsprogramvare som Dynamics 365 et paradigmeskifte i hvordan IT i virksomheten må arbeide: Med tradisjonell «on-premise» programvare er oppgradering, migrering og endringer typisk håndtert i form av prosjekter og investeringer, med forutsigbare og lengre sykluser – typiske større endringer og oppgraderinger skjer med 2-4 års mellomrom. Med skybasert programvare som Dynamics 365 må man håndtere kortere sykluser (større endringer kommer typisk hver 6 måned, og løsningen må oppgraderes minimum årlig). Dette krever en annen tilnærming til forvaltning og videreutvikling og setter andre krav til kompetansemiks og ressurstilgang. Skyvekraft kan bistå med vår erfaring om hvordan organisere IT ressursene i denne nye virkeligheten og hvordan effektivt samspille med interne interessenter og eksterne leverandører. Vi kan bistå med å utvikle forvaltnings- og endringsprosesser, bygget på «beste praksis» og egne erfaringer.

Analyse av lisensbehov og systemarkitektur for best pris/ytelse

Med Dynamics plattformen er det mange ulike veier til mål, og veivalgene kan få store konsekvenser for kostnadsnivå og endringsevne over tid. Ofte må ulike hensyn balanseres, for eksempel kostnader til applikasjonslisenser versus kostnad til skreddersøm og spesialutvikling. Vi kan bistå både med operativ analyse (som for eksempel verktøy for å måle det reelle bruksmønsteret – som igjen kan gi store lisensbesparelser) og med overordnet arkitektur og systemdesign. Hensikten er å finne den beste løsningen for virksomheten på både kort og lengre sikt: En arkitektur som dekker dagens behov, som skalerer og håndterer fremtidige behov, og som totalt sett gir et best mulig kostnadsnivå.

Støtte for IT og ledelse

Vi kan bistå som rådgiver og sparringspartner for virksomhetens IT- og forretningsledelse, og bistå med operative oppgaver ift. leverandører, migrasjons- og endringsprosesser. Dette kan innebære prosjektledelse / del-prosjektledelse, evaluering og kvalitetssikring av leveranser fra leverandører (code review, vurdering ift. beste praksis, vurdering av foreslåtte løsninger), kravspesifisering, faglig vurdering og intervjuer av kandidater for leveranser eller ansettelser for å nevne noen eksempler.

Virksomhetsarkitektur og masterdata

En Dynamics 365 løsning vil spille en sentral rolle i virksomhetens forretningssystemer og vil naturlig være masterdata kilde for enkelte områder og måtte forholde seg til masterdata fra andre kilder som økonomisystem og HR. Noen ganger er det smart å la Dynamics løsningen få ansvaret for områder som tradisjonelt ligger i andre typer IT løsninger, i andre tilfeller er det bedre at Dynamics sin rolle er mer begrenset. Slike vurderinger krever både en god breddeforståelse og dyp kunnskap om muligheter og begrensninger til plattformen. Men, virksomhetsarkitektur og masterdata er så mye mer enn teknikk – det handler i stor grad om prosesser og eierskap til data og samspillet mellom ulike roller i virksomheten. Skyvekraft kan bistå med tjenester innen dette området – fra strategi helt frem til implementering.

Kontaktskjema