Power Platform

Microsofts Power Platform er vanskelig å beskrive med få ord: Det er delvis en samling av produkter og tjenester, men det er samtidig en metode for utvikling av forretningsapplikasjoner. I tillegg kan vi se på Power plattformen som en IT-arkitektur som kobler sammen Microsofts ulike skytjenester. Hele plattformen og dets tilhørende økosystem er under rivende utvikling, hvor det jevnlig dukker opp nye tjenester og muligheter, med endringer i produktsammensetninger, navn på de ulike tjenestene og ikke minst endring i lisensmodeller.

Hensikten med Power plattformen er å gjøre det raskere og rimeligere å utvikle og videreutvikle forretningsapplikasjoner. Det handler delvis om å gjøre data tilgjengelig på tvers av organisasjonen (få vekk data fra sine «innelåste» siloer), delvis om å gjøre det enklere å knytte sammen ulike teknologikomponenter og delvis om å kunne lage nødvendig forretningsstøtte for kundens prosesser med minst mulig programmering (no-code / low-code tilnærming).  

No-code / low-code tilnærmingen handler også om en visjon om «Citizen Developer» – at superbrukere og fagpersoner uten tung IT utviklerkompetanse kan gjøre mer av IT utviklingsarbeidet selv. Når dette er sagt, det at man ikke alltid trenger å kunne SQL, C#, Java eller Javascript, betyr ikke at IT-kompetanse er unødvendig. Dyp teknisk forståelse er fremdeles viktig – men fordelingen av oppgaver i forbindelse med utvikling og forvaltning av IT løsninger er under endring grunnet de mulighetene som blant annet Power plattformen og andre no-code / low code løsninger tilbyr.

Binder sammen Microsofts skyer

En av oppgavene til Power Plattformen er å binde sammen tjenester og produkter fra Microsofts tre skyer: Microsoft 365, Dynamics 365 og Azure.  

Microsoft 365 het før Office 365 og er skytjenestene for Microsofts kontorstøtte- og samhandlingsverktøy. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams og SharePoint er noen av de mest kjente komponentene.   

Azure er bærebjelken som Microsofts skytjenester er bygget på, og hvor de enkelte komponenter og tjenestene kan benyttes uavhengig av de mer «ferdige» tjenestene fra de andre skyene.

Dynamics CRM / Dynamics CE (Customer Experience) heter nå Dynamics 365. Det som skaper litt forvirring i tillegg til navnebyttene er at Microsofts ERP / økonomi- og regnskapsløsninger også er en del av Dynamics 365 familien. Microsoft tilbyr ulike «Apper» for å dekkke ulike bruksområder og prosesser. Noen kommer fra «CRM plattformen», slik som salg, markedsføring og kundeservice, mens andre, spesielt knyttet til økonomi- og regnskapsprosesser kommer fra «Microsofts ERP plattformer». 

Rent teknisk har CRM og ERP appene pt. et noe ulikt teknisk fundament. Vår hypotese er at ERP plattformene over tid rent teknisk vil «smelte sammen» med hovedteknologiplattformen (Dataverse og Power Apps) som «CRM appene» er bygget på. CRM Applikasjonene er nemlig rent teknisk bygget på samme plattform som Power Apps / Dataverse. 

Power plattformen kan utnytte tjenester fra Microsofts skyplattformer. Dette gjør det mulig å utnytte egenskaper i de ulike verktøyene og tjenestene, noe som igjen gjør det mulig å raskere og enklere å kunne utvikle bedre IT støtte for virksomhetens forretningsprosesser. 

Power Apps

Power Apps er verktøyet for å lage forretningsapplikasjoner. Disse kan i dag lages som såkalte «Canvas» eller «Model-driven» Apps. En Canvas App gjør det mulig å lage alle slags typer applikasjoner (hvor man lager sitt eget brukergrensesnitt), mens en Model-driven App er egnet for å lage klassiske forretningsapplikasjoner som inneholder skjemaer og listevisninger av data. Canvas og Model-driven Apps har som målgruppe virksomhetens egne ansatte. For å kunne samhandle med eksterne brukere benyttes typisk Power Apps Portals (tidlligere Dynamics 365 portals) .

Dynamics 365 "CRM applikasjoner" kan forenklet beskrives som pakketerte samlinger av Model-driven Power Apps inkludert en rekke tilleggstjenester for å støtte bestemte forretningsprosesser i virksomhetene. For en som tilpasser en Dynamics 365 "CRM App", er verktøyet og fremgangsmåten akkurat den samme som om man lager eller tilpasser en Model-driven Power App.

For virksomhetene betyr dette at man kan kjøpe, bygge eller tilpasse forretningsapplikasjoner helt sømløst – og kan velge den strategien som passer best for sine behov. Noen vil kun lage egne applikasjoner, andre vil kun benytte Microsoft sine apper som de tilpasser til egne behov, mens andre igjen vil velge en kombinasjon av disse tilnærmingene.

Power BI

Power BI plattformen til Microsoft har utviklet seg til å bli en ledende løsning innen analyse og rapportering. Power BI benyttes svært ofte mot Dynamics 365 og for Power Apps løsninger for å løse mer krevende rapporteringsbehov enn de som støttes i standard plattformen. Det er mulig å koble til alle former for datakilder, og det finnes et stort antall utvidelser og tillegg for Power BI.

Power Automate

Microsoft Power Automate het tidligere Microsoft Flow. Denne gjør det mulig å lage automatiske prosesser, hvor det skjer aksjoner, basert på hendelser. Aksjoner handler ofte om transformering og flytting av data og filer basert på hendelser som også er relatert til endringer i data og filer. En veldig enkel prosess kan være «ved endring av filer på denne katalogen, legg en kopi i denne katalogen». Power Automate har støtte for en rekke ulike produkter og tjenester fra Microsoft, fra Microsoft 365 til Dynamics 365 og Power plattformen. På mange måter kan vi si at Power Automate er den mer konsument og personlig bruk orienterte varianten av Logic Apps i Azure. Logic Apps er mer teknisk og mer orientert mot systemprosesser på tvers av alle brukere. Poenget med Power Automate er at sluttbrukere uten teknisk dype kunnskaper kan få løst en del integrasjonsscenarier og automatiseringsoppgaver på en enkel måte.

Power Virtual Agents

Dette en løsning som gjør det mulig å lage chatbots uten koding, og hvor blant annet chat dialogen kan være en trigger for en automasjon i Power Automate.

Dataverse

Dataverse, tidligere kalt Common Data Services (CDS) er det tekniske fundamentet under applikasjonslaget - det vil si Power Apps og Dynamics 365 CRM applikasjoner. Denne tilbyr tjenester som sikkerhet og administrasjon, arbeidsflyt, datalagring osv. Man kan enkelt si at Dataverse følger med når man anskaffer Dynamics 365 eller Power Apps lisenser.
En viktig strategi for å få forretningsapplikasjonene ut av sine organisatoriske siloer er Common Data Model (CDM). Her er det definert en rekke standard forretningsobjekter som kunde, kontaktperson osv. med tilhørende standardiserte attributter. Tanken er at disse objektene skal være tilgjengelige på tvers av alle forretningsapplikasjoner, som da kan gjenbruke og dele den samme informasjonen. Derfor er for eksempel «Account» (forretningsforbindelse) tilgjengelig når man lager applikasjoner i Power Apps – og den samme entiteten som finnes i Dynamics 365 CRM Applikasjoner. Man kan utvide standard objektene med egne felter / attributter, koblinger mot andre dataobjekter osv. Gjøres dette på rett måte er det dermed mulig å kombinere standard Microsoft Apper med tredje part tillegg og moduler, egenutviklede moduler osv.

Skyvekraft og Power plattformen

Skyvekraft har arbeidet med Power plattformen og dens komponenter og forløpere over mange år. Vi har selvfølgelig spisskompetanse på de ulike komponentene i plattformen, men også god forståelse av helheten med sine styrker, muligheter og fallgruver. Selv om Power plattformen er en veldig god løsning for svært mange scenarier, er det viktig å kunne forstå både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av mulige løsningsalternativer. 

Med forretningsprogramvare i skyen er lisenskostnader er viktig faktor, hvor dette må vurderes i forhold til det totale kostnadsbildet ift. tilpasninger og egenutvikling – balansert opp mot endringshastighet og endringsevne. Å kunne finne den beste løsningen handler derfor ikke kun om Power Plattformen, men også sammenheng med Dynamics 365 og de muligheter som kan oppnås gjennom integrasjon eller spesialutvikling. Teknikk er ikke nok alene – forretningforståelse, prosesskompetanse og god prosjektgjennomføring er alltid et nødvendig fundament for suksess. 

Skyvekraft kan bistå din virksomhet med alle typer tjenester knyttet til Power Plattformen.

Utvikling og Implementering

Vi kan bistå i alle faser av utviklingen av løsninger relatert til Power plattformen. Vi har erfarne rådgivere, utviklere og konsulenter som sammen dekker alle nødvendige fagområder. Vi kan påta oss både frittstående prosjekter, leveranser som del av en komplett IT-løsning eller løpende bistandsavtaler.

Siden Skyvekraft selv utvikler kommersiell programvare rettet mot Power plattformen har vi ikke bare sterk teknisk utviklerkompetanse, vi har etablerte metoder, verktøy og prosesser for god forvaltning og utrulling av kode og funksjonalitet.

Rådgivning - støtte for IT og ledelse

Vi kan bistå som rådgiver og sparringspartner for virksomhetens IT- og forretningsledelse innenfor teknologi-, lisens- og prosess-problemstillinger relatert til Power plattformen. Vi kan bistå med operative oppgaver ift. leverandører og endringsprosesser. Dette kan innebære prosjektledelse / del-prosjektledelse, evaluering og kvalitetssikring av leveranser fra leverandører (code review, vurdering ift. beste praksis, vurdering av foreslåtte løsninger, kravspesifisering mm). 

Kompetanseoverføring

Vi bistår gjerne med å gjøre våre kunder i stand til selv å kunne forvalte og tilpasse sine løsninger.
Her kan vi gjøre mer enn å lage en basisløsning, vi bedriver samtidig kompetanseoverføring til kundens eget personell - slik at de blir i stand til å gjøre mest mulig selv av løpende videreutvikling og forvaltning. Vi kan i slike tilfeller bistå med kompletterende ressurser og spisskompetanse på områder som våre kunder ikke selv besitter.

Forvaltning

Vi kan bistå med forvaltningstjenester knyttet til løsninger i plattformen. Dette kan være i form av overvåkning av kapasitet, bruk og ytelse, bistand til løpende endringer og videreutvikling samt support og støtte.

Kontaktskjema