Task Control

Task Control: Enhetlig og dynamisk oppgavehåndtering på tvers av IT-systemer

En bedre løsning for oppgavehåndtering

Arbeidsdagen går ut på å utføre oppgaver. Disse oppstår gjerne som følge av ulike hendelser i IT-systemene; som for eksempel en statusendring på en oppføring. Mange IT-løsninger har funksjonalitet for å opprette og følge disse oppgavene. Det er flere utfordringer med oppgavehåndteringen i organisasjoner med flere IT-systemer:

  • Vi må bruke flere ulike verktøy for å motta og håndtere oppgaver. Dette krever opplæring, aksess og lisenser til en rekke ulike IT-systemer. Ofte har den som skal utføre oppgaven ikke noe forhold til den øvrige IT-løsningen, og har kun interesse av selve oppgaveutførelsen. 
  • Vi har ikke ett sted for å ha en oversikt over oppgaver vi har blitt tildelt og som vi arbeider med; vi må sjekke status i en rekke ulike IT-løsninger, kanskje til og med i flere ulike oppgavelister på flere ulike samhandlingsarenaer. 
  • En oppgave henger ofte sammen med andre oppgaver i en verdikjede. Når denne verdikjedens oppgavehåndtering er splittet opp i flere IT-systemer som ikke snakker sammen, skaper dette utfordringer i forhold til overlevering til neste ledd. I praksis kreves det manuelt arbeid og oppfølging for å unngå svikt i overleveringen. 
  • Mange IT-løsninger mangler støtte for oppgavegenerering og oppfølging. I dag må derfor oppgaver opprettes manuelt i et annet IT-system, og tilsvarende må resultatene legges tilbake manuelt. 
  • Forretningsprosesser er ikke statiske, de endrer seg i takt med nye krav, nye arbeidsmetoder og organisasjonsendringer. Kanskje må en oppgave gjennom flere ledd før den kan fullføres, avhengig av responsen fra et tidligere ledd. Det er viktig å kunne lage støtte for slike prosessendringer uten å måtte ty til dyr IT-spesialutvikling. 
  • I de fleste mer omfattende verdikjeder finner vi en kombinasjon av både menneskelige oppgaver og tilhørende systemoppgaver. Det er derfor mye å hente på å kunne støtte hele flyten, hvor for eksempel en endring i en oppføring skaper behovet for en menneskelig oppgave – og hvor utfallet av denne skal kunne lage oppgaver i et annet IT-system. 
 

Task Control sørger for enhetlig og dynamisk oppgavehåndtering på tvers av IT-systemer

Task Control gjør at alle former for IT-systemer kan skape oppgaver og få tilbakemelding på utførelsen av disse. Med Task Control kan det enkelt konfigureres støtte for ulike forretningsprosesser, som kan inkludere utførelsen av både menneskelige oppgaver og igangsetting av aksjoner i andre IT-løsninger. Med Task Control kan alle oppgaver samles i en felles oppgaveliste for den enkelte bruker.

Gir støtte for oppgavehåndtering for alle typer IT løsninger

Task Control er bygget på LogIQflow, Skyvekrafts avanserte teknologiplattform for digitalisering av samhandlingsprosesser. Sikkerhet, skalering, ytelse og fleksibilitet er viktige egenskaper i løsningen. Så lenge det er mulig å nå tabeller og data i et kildesystem, eller IT-systemet har støtte for programmatisk aksess via API kall eller Web-hooks, skal det i utgangspunktet være mulig å integrere de fleste typer IT-løsninger inn Task Control og gi støtte for generering og håndtering av oppgaver. Dette betyr også at IT løsninger som ikke direkte har støtte for oppgavehåndtering kan få dette ved at Collaboration Control kan håndtere all forretningslogikk relatert til oppgavehåndteringen og så skrive tilbake eventuelt utfall / statusendringer når prosessflyten er utført.

Ett sted for alle oppgaver

Med Task Control kan alle oppgaver samles ett sted, uavhengig av hvilket IT-system som initierte denne. Dermed kan dem som skal utføre oppgaver forholde seg til ett grensesnitt, og én løsning. I tillegg til at dette gjør det enklere å ha oversikt over nye, pågående og utførte oppgaver, slipper den enkelte å måtte forholde seg til mange ulike IT-løsninger. Dette gir besparelser i tid og opplæring, men kan også medføre reduserte lisenskostnader.

Endringer i forretningsprosesser kan hurtig konfigureres

Om forretningsbehovene skulle endre seg, kan eksisterende flyter omkonfigureres i Task Control og nye lages etter behov.

Konfigurerbar håndtering av ulike steg, utfall og aksjoner

Task Control har en avansert konfigurator som gjør at en oppgaveflyt kan inneholde så mange steg som ønsket, og hvor hvert steg kan ha ulike opsjonsvalg og felter for utfylling. I tillegg kan det være ulike valgmuligheter i forhold til utfallet av hvert enkelt steg. Avhengig av valgt utfall vil dette så kunne trigge ulike oppgaveflyter, omstart av flyten, endring av ansvarlig og så videre.

Menneskelige oppgaver og systemoppgaver kan kombineres

Flyter i Task Control kan bestå av oppgaver som skal utføres av mennesker, men kan også konfigureres til å igangsette aksjoner i ulike IT-systemer, samt skrive og endre data.

Bygget på LogIQflow – og kan kombineres med andre løsningskonsepter

Siden de ulike anvendelsesområdene i LogIQflow benytter den samme teknologiplattformen kan ulike konsepter kombineres og ta del i andre utvidelser, enten de er kundespesifikke eller felles for hele plattformen. For eksempel kan en oppgave i Task Control initieres som følge av en aksjon i en samhandlingsarena, og på tilsvarende måte kan for eksempel en automatisert bestilling av en samhandlingsarena kombineres med en menneskelig oppgave, for eksempel en godkjenningsprosess.

 

Kontaktskjema