Teams

Microsoft Teams ble lansert I 2017, men har allerede rukket å bli en markedsledende kommunikasjons- og samhandlingsplattform med over 145 millioner daglige brukere pr. januar 2022. Teams er en tjeneste i Microsoft 365 (tidligere Office 365) og erstattet Skype for Business (tidligere Lync) som plattform for øyeblikksmeldinger og nettmøter.

Teams er noe langt mer enn Skype. Løsningen er bygget blant annet på toppen av SharePoint, og dokumentlagring i Teams skjer i tilknyttede SharePoint områder. Samtidig får man støtte for OneDrive. Filområdene kan dermed synkes med OneDrive og være tilgjengelige på skyen og lokalt, helt sømløst.

Teams er også laget for å integrere seg med en rekke andre tjenester, med støtte for både Microsofts egne løsninger, tredjepartsleverandører og virksomhetens egne applikasjoner.   

Arbeidet i Teams skjer hovedsakelig i ulike «rom» som også kalles Team(s). Et Team kan deles opp i ulike kanaler. Et typisk scenario kan være at man oppretter ett Team for et større internt prosjekt, mens ulike faser / målgrupper i prosjektet har hver sin kanal for egen samhandling og dokumentlagring. Teams kan brukes av både interne og eksterne brukere (om virksomhetens sikkerhetspolicy tillater dette), og plattformen brukes derfor mye for interaksjon med personer som ikke nødvendigvis er ansatte i virksomheten.

Rent overordnet kan Teams sees på som en løsning som dekker flere områder:

  • Kommunikasjonsplattform for nettmøter, øyeblikksmeldinger osv.
  • Samhandlingsplattform for arbeide i ulike forretningskontekster, intern og eksternt, med dokumentproduksjon og deling.
  • Startpunkt for å starte / benytte relaterte tjenester og applikasjoner, relatert til samhandling, kommunikasjon og digitaliseringsprosesser. Disse tjenestene kan også gjerne være egne «apper» utviklet av virksomheten selv.

Teams plattformen er under rivende utvikling – og mulighetsrommet er under stadig utvikling. Plattformen gir store muligheter, men gir også en utfordringer om man ikke tar med i betraktning at dette er noe langt mer en enn erstatning for Skype og andre kommunikasjonsplattformer. 

Et sentralt punkt er at man fort kommer til å lagre dokumenter som er viktige for virksomheten i Teams – og da må man ha et forhold til informasjonsforvaltning av slikt innhold. Et annet punkt er at det fort blir kaotisk med opprettelse av Teams og kanaler uten en klar strategi for livssyklus håndtering, roller og ansvar, inndeling ift. bruksområder og manglende koblinger til forretningsdata og forretningsprosesser. 

Skyvekraft har ikke kun arbeidet med Teams som kommunikasjonsplattform: Vi har lang erfaring og spisskompetanse på de elementene som vi mener er sentrale for vellykket bruk av Teams i virksomhetene: Informasjonsforvaltning og sterk kompetanse på SharePoint, integrasjon med virksomhetsprosesser og øvrige IT-løsninger, og samhandling med Dynamics 365 / Power Plattformen. 

I tillegg har Skyvekraft utviklet Collaboration Control som gjør det mulig å orkestrere opprettelse, administrasjon og livssyklus håndtering av Teams – og med automatisk kobling til forretningsdata og forretningsprosesser. 

Rådgivning

Vi kan bistå med rådgivningstjenester relatert til Teams, fra teknologiområdet (arkitektur, integrasjon, sikkerhet mm), til å dekke prosesstøtte og implementering, inkludert livssyklus håndtering, roller, samt utvikling av veikart og planer.

Implementering

Vi kan bistå med implementering av Teams. Vi har erfarne rådgivere, utviklere og konsulenter som sammen dekker nødvendige fagområder. Vi kan påta oss både frittstående prosjekter, leveranser som del av en komplett IT-løsning eller løpende bistandsavtaler.

Kompetanseoverføring

Vi kan bistå med støtte og kompetanseoverføring til virksomhetens egne IT-ressurser. Dette kan skje som en del av et implementeringsprosjekt, eller som en løpende støtterolle / sparringspartner.

Forvaltning

Vi kan bistå med forvaltningstjenester knyttet til Teams. Dette kan være i form av overvåkning av kapasitet, bruk og ytelse, support og støtte.

Kontaktskjema